Swarovski Octron - Vitrail Medium - 7456 041 087 VM / 015 057


A

www.CrystalExchange.com